کنفرانس بین المللی پیشرفت های منسوجات اینتراکتیو

Westminster

کنفرانس بین المللی پیشرفت های منسوجات اینتراکتیو

۲۲-۲۳ اسفند ۹۸

لندن، انگلیس

کنفرانس بین المللی الکترونیک صنعتی در مهندسی نساجی

کنفرانس بین المللی الکترونیک صنعتی در مهندسی نساجی

۱۵-۱۶ اسفند ۹۸

رم، ایتالیا

کنفرانس بین المللی تکنولوژی های طراحی مد و پوشش های الکترونیک

کنفرانس بین المللی تکنولوژی های طراحی مد و پوشش های الکترونیک

۱۵-۱۶ اسفند ۹۸

بارسلونا، اسپانیا